BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od czerwca objął pomocą w formie usług opiekuńczych 8 środowisk spełniających wymagania wyżej wymienionego programu. Są to osoby do 75 roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W/w usługi będą świadczone od 03.06.2019r. do 31.12.2019r. Program jest uzupełnieniem usług opiekuńczych świadczonych w MOPS przez 28 opiekunek sprawujących opiekę nad średnio 200 podopiecznymi rocznie.
Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

na 2019r. w kwocie 60 mln zł. W ramach Programu gmina Starachowice otrzymała wsparcie finansowe w wys. 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych, tj. 15 768,00 zł.
Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019, (zwany dalej ’’Programem”), zapewnia wsparcie społeczne w formie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Program ma na celu poprawę jakości świadczonych usług opiekuńczych oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających stosowne orzeczenie. Sytuacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest pod wieloma względami bardzo trudna. Często osoby te wymagają stałej pomocy innych osób w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Rozwój usług opiekuńczych, a w szczególności specjalistycznych usług opiekuńczych, skierowanych do ww. grupy osób jest jednym z priorytetowych zadań w procesie wsparcia osób niepełnosprawnych.
Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, stanowi wsparcie osób niepełnosprawnych w ich codziennym funkcjonowaniu. Ważne jest więc dostosowanie tych usług do schorzenia i niepełnosprawności. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Author: Anna Kaczmarek
sr@mops.starachowice.pl

Szybki kontakt:

Straż Miejska
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
telefon alarmowy: 986
tel: 41-274-62-48
tel: 41-273-82-66
fax: 41-273-83-53
e-mail: strazmiejska@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept