Świadczenia na rzecz obronności

ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE

Obywatele polscy, w ramach powszechnego obowiązku obrony, są obowiązani między innymi do  wykonywania świadczeń na rzecz przygotowania obrony państwa na zasadach i w zakresie określonym w ustawie z dna 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 Na osoby, które ukończyły 16 lat a nie przekroczyły 60 lat może być nałożony obowiązek świadczeń osobistych na rzecz przygotowania obrony Państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

Ponadto na urzędy, instytucje państwowe, przedsiębiorców oraz osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych polegający na oddaniu w używanie posiadanych nieruchomości ,rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa.

Powyższe zadania realizowane są na podstawie decyzji administracyjnych w sprawie nałożenia lub przeznaczenia do wykonywania świadczeń na rzecz obrony, podlegających rygorom ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

Organem uprawnionym do wydawania powyższych decyzji jest wójt, burmistrz, lub prezydent miasta dla podmiotów i osób zameldowanych na pobyt stały według właściwości miejscowej. 

Author: Wojciech Gawęcki
wojciech.gawecki@starachowice.eu

Print