Zasiłki szkolne

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

O zasiłek szkolny może się ubiegać uczeń, który "przejściowo" znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Zasiłek szkolny, podobnie jak stypendium szkolne, może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, tyle, że tą formę pomocy uczeń może otrzymać raz lub kilka razy do roku. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:

Wskazane powyżej wyliczenie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego.

 

Szczegółowe informacje na temat procedury przyjmowania wniosków można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, ul. Majówka 21 A, pod numerem telefonu 41 274 71 92 wew. 246.

Podstawa prawna:
- Ustawa o systemie oświaty

Do pobrania:
- wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Author: Łukasz Kosmala
lukasz.kosmala@starachowice.eu

Print