Dowody osobiste

 

1. JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK NA DOWÓD OSOBISTY?


Jak złożyć wniosek na dowód osobisty?

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego

Dodatkowe informacje 

 

Informacje dotyczące fotografii

Aktualna fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35mm x 45 mm, wzór zdjęcia wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami i nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Do wniosku składanego w formie elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadajace fotografii o wymiarach 35mm x 45 mm, spełniającej powyższe wymogi.• Dotychczasowy dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, w przypadku utraty dotychczasowego dowodu osobistego.• W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy, może w celu wyjaśnienia niezgodności, zażądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.• Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).• Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Co zawiera E-dowód

E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie).

CAN jest potrzebny jeśli chcemy skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni e-dowód żeby osoba niepowołana nie odczytała zdalnie danych zapisanych w wartswie elktronicznej . 

Dodatkowo zawarte są 3 certyfikaty:

Kody PIN możemy ustalić przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym urzędzie gminy.

 Warstwa elektroniczna dowodu zawiera oprócz wyżej wymienionych certyfikatów również dane biometryczne, wizerunek twarzy, podpis, odciski palców

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

♦ CZAS REALIZACJI:

• 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

♦ OPŁATY

• Brak opłat

♦ TRYB ODWOŁAWCZY

• W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

• Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 11, parter.

♦ PODSTAWA PRAWNA

• ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 671 z późn. zmn.).

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawie wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021r. poz. 1865 z późn. zmn.).

♦ DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46, 41 273-82-45, 41 273-82-47

e-mail: sprawyobywatelskie@um.starachowice.eu 

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:30 od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30


2. JAK ODEBRAĆ DOWÓD OSOBISTY?


Jak odebrać dowód osobisty?

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

♦ CZAS REALIZACJI

• Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy

♦ WYMAGANE DOKUMENTY

• Dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

♦ OPŁATY

• Brak

♦ TRYB ODWOŁAWCZY

• Nie dotyczy

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

• Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 11 parter .

♦ PODSTAWY PRAWNE

• ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 671 z późn. zm.).

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia z dnia 7 stycznia 2020 r.r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U z 2021r. poz. 1865 z późn. zmn.).

♦ DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46, 41 273-82-45, 41 273-82-47

e- mail: sprawyobywatelskie@um.starachowice.eu 

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30


3. SPRAWDŹ CZY TWÓJ DOWÓD OSOBISTY JEST GOTOWY


Sprawdż czy Twój dowód osobisty jest gotowy?


4. JAK ZGŁOSIĆ UTRATĘ LUB USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO?

Jak zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego?

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście lub przez pełnomocnicka legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP- dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późń. zm.).

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał  zgłoszenia w organie gminy wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w formie dokumentu elektronicznego- zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w formie elektronicznej, posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek przekazać uszkodzony dowód pocztą lub osobiście do organu, do którego skierował zgłoszenie.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez dwa miesiące.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

♦ CZAS REALIZACJI

• Niezwłocznie

♦ WYMAGANE DOKUMENTY

• Formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wzór formularza
• Uszkodzony dowód osobisty (w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego)

♦ OPŁATY

• Brak

♦ TRYB ODWOŁAWCZY

• Nie dotyczy

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

• Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 11, parter

♦ PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 671 z późń. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021r. poz. 1865 z późn. zmn ).

• Ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późń. zm.).

♦ DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46. 41 273-82-45, 41 273-82-47

e-mail: sprawyobywatelskie@um.starachowice.eu 

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do piątku 7:30 do 15:30

5. ZASTRZEŻENIE LUB COFNIĘCIE ZASTRZEŻENIA NUMERU  PESEL

17 listopada 2023r. jest możliwe zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numereu PESEL. Zgodnie z informacją Ministraca Cyfryzacji w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U z 2023r., poz. 1394) ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024r. Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenie, które nastąpią od 1 czerwca 2024r. 

 

W przypadku zastrzegania numeru PESEL w urzędzie konieczny będzie wniosek złożóny w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.

Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo jego cofnięcia. 

W utworzonym Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna będzie mogła dokonać:

  1. Zastrzeżenia numeru PESEL.
  2. Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
  3. Ustawienia automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL.
  4. Sprawdzenia historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne.
  5. Podglądu historii zmian statusu.

 

Jak to zrobić?

  1. Elektronicznie poprzez stronę obywatel.gov.pl.
  2. Wykorzystując aplikację mObywatel. 
  3. Osobiście w dowolnym organie gminy.

 

Z urzędu dokonuje się zastrzeżenia numeru PESEL w przypadku:

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

♦ CZAS REALIZACJI

• Niezwłocznie

♦ WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

-  dokument potwierdzający tożsamość

- pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL 


♦ OPŁATY

• Brak

♦ TRYB ODWOŁAWCZY

• Nie dotyczy

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

• Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 11, parter

♦ PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 671 z późń. zm.).

• Ustawa z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamośći (tj. Dz. U z 2023r., poz. 1394 z późn. zmn.)

♦ DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46. 41 273-82-45, 41 273-82-47

e-mail: sprawyobywatelskie@um.starachowice.eu 

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do piątku 7:30 do 15:30

 
Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Print