Trzeci przetarg na sprzedaż działek budowlanych położonych w Starachowicach przy ul. Lenartowskiej

Prezydent Miasta Starachowice ogłosił trzeci przetarg ustny nieograniczony sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00022260/3, położonej w Starachowicach przy ul. Lenartowskiej, części oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0007 jako działki:

  1. nr 454/7 o powierzchni 0,1553 ha,

  2. nr 3454/8 o powierzchni 0,1212 ha,

Nieruchomości objęte przetargiem zgodnie z Decyzją Nr 142/07 Prezydenta Miasta Starachowice o warunkach zabudowy z dnia 30.11.2017 r. ustalającą warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych w zabudowie wolnostojącej wraz z urządzeniami budowlanymi i zbiornikami na nieczystości ciekłe, budowie zjazdu z ul. Lenartowskiej wraz z budową drogi dojazdowej; na terenie działki Nr ewid. 454/5 przy ul. Lenartowskiej w Starachowicach.

Cena brutto gruntu ustalona do III przetargu wynosi:

  1. działka nr 454/7 – 50 000,00 zł,

  2. działka nr 454/8 – 38 000,00 zł.

W cenach sprzedaży nieruchomości gruntowych zawarty jest podatek VAT 23%.

Trzecii przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali nr 130 dnia 05.03.2020 r., o godz. 1200.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie: 5 000,00 zł lub 3 800,00 zł, w zależności od tego, którą z działek przystępujący do przetargu będzie miał zamiar kupić.

W przypadku przystępowania do przetargu z zamiarem zakupu więcej niż jednej z działek, kwota wadium stanowi sumę wadiów opisanych w kolumnie 4, natomiast gdy przystępujący będzie chciał licytować jedną z trzech działek objętych przetargiem wpłaca wadium w kwocie 5 000,00 zł.

Wadium przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia 28.02.2020 r., przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice - w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. numer rachunku: 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 48/2020 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Lenartowskiej - kliknij treść zarządzenia

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Print