BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Górnej

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 1490), informuje się, że w dniu 30.01.2019 r. o godz. 10.00

w Urzędzie Miejskim w Starachowicach odbył się

p i e r w s z y    p r z e t a r g    p i s e m n y   n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych w Starachowicach przy ul. Górnej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice jako działki ewidencyjne:

Położenie nieruchomości

1

Oznaczenie wg katastru (ewidencji gruntów i budynków) oraz księgi wieczystej

2

Cena wywoławcza netto

do I przetargu

3

Wysokość wadium

4

miasto Starachowice

ul. Górna

Działka nr: 693/7 – o pow. 0,0578 ha

(B – tereny mieszkaniowe)

Działka nr: 693/40 – o pow. 0,1106 ha

(B – tereny mieszkaniowe)

obręb 0005

Łączna pow. 0,1684 ha

księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy
w Starachowicach nr KI1H/00030483/1
i nr KI1H/00001361/8

178 000,00 zł

(słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych)

do ceny doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży

17 800,00 zł

(słownie: siedemnaście tysięcy osiemset złotych)

 

Komisja Przetargowa ustaliła, że:

Do wyznaczonego terminu na dzień 24.01.2019 r. nie wpłynęło ani jedno wadium przetargowe, w związku z powyższym, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starachowicach przy ul. Radomskiej w dniach od 30.01.2019 r. do dnia 06.02.2019 r. oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.bip.um.starachowice.pl.

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Marzena Gębura

Author: Anna Sałata

Szybki kontakt:

Straż Miejska
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
telefon alarmowy: 986
tel: 41-274-62-48
tel: 41-273-82-66
fax: 41-273-83-53
e-mail: strazmiejska@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept