BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w trybie Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) w Straży Miejskiej w Starachowicach

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 41 273 82 18, e-mail wojciech.gawecki@starachowice.eu lub pisemnie na adres siedziby. 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA                 I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.) i innych przepisach.

Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby której dane te dotyczą, uzyskane:

a) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

b) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

  • do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;
  • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy - dane osobowe zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
  • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku,  gdy: kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych, dane osobowe muszą zostać zachowane do celów dowodowych, a zgodnie z prawem  podlegają one usunięciu.

Należy jednak mieć na uwadze, że Straż Miejska w Starachowicach przetwarza dane osobowe głównie na podstawie prawa, zatem powyższe uprawnienia w całości lub części mogą, osobie której dane dotyczą, nie przysługiwać. Odmowa realizacji powyższych uprawnień zawsze będzie opierała się na przepisach prawa.

ODBIORCY DANYCH Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów. Administrator nie przekazuje (i nie zamierza przekazywać) danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO.
Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Straż Miejska
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
telefon alarmowy: 986
tel: 41-274-62-48
tel: 41-273-82-66
fax: 41-273-83-53
e-mail: strazmiejska@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept