BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Oferta pracy w MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osoby chętnej do pracy na umowę zlecenie na stanowisku: opiekunka środowiskowa w Dziale Usług Specjalistycznych.
Pełna oferta współpracy znajduje się poniżej oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku – zapraszamy do zapoznania się.
Państwa wątpliwości rozwieje i odpowie na ewentualne pytania

– kierownik Działu p.Karolina Dulewicz pod nr telefonu: 041 / 274-71-92 wew. 243, od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500.

 

Starachowice 26.02.2019 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług opiekunki środowiskowej na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekunki środowiskowej na umowę zlecenie w wymiarze 30 godzin tygodniowo, nie więcej niż 120 godzin miesięcznie, tj.:
a) świadczenie usług obejmujących uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
b) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
c) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie,
d) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,
f) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
g) zapewnienie podstawowej opieki higienicznej,
h) zapewnienie pielęgnacji oraz podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem.
Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania klienta Działu Usług Specjalistycznych. Harmonogram realizacji usługi będzie ustalony indywidualnie po wyłonieniu Wykonawcy.

2. Warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca musi realizować przedmiot zamówienia osobiście w tym celu konieczne jest posiadanie:
(obligatoryjne):
• obywatelstwa polskiego,
• kwalifikacji zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. (Dz. U. z 2005r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), tj. musi posiadać:
- co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1. szpitalu psychiatrycznym,
2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
5. zakładzie rehabilitacji,
6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w w/w Rozporządzeniu, posiadają co najmniej roczny staż pracy w w/w jednostkach i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje;
- przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych;
• pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

3. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.

4. Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie ceną.

5. Oferta winna zawierać:
• Wypełniony formularz oferty zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,
• list motywacyjny,
• życiorys – CV,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (w przypadku trwania zatrudnienia oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy),
• oświadczenie podpisane przez kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie podpisane przez kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie podpisane przez kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na aplikowane stanowisko,
• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) na potrzeby prowadzonego postępowania.

6. Płatność:
Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy należący do Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie w kwocie stanowiącej iloczyn faktycznie zrealizowanych godzin a stawka za godzinę.
Ponadto w związku z centralizacją VAT Wykonawca wystawi fakturę, na której po stronie Zamawiającego będą widniały dwa podmioty tj. nabywca: Gmina Starachowice i odbiorca: MOPS.

Oferty obejmujące całość zamówienia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Świadczenia usług jako opiekunka środowiskowa na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej” z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy w terminie: do 20 marca br. do godz. 15.00, w godzinach urzędowania, tj. od godziny 700 do godz. 1500:
a) bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach pokój 117, b) przesyłką pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Majówka 21a 27-200 Starachowice - decyduje data wpływu do Ośrodka.
Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznik 1
Nazwa Wykonawcy.......................................................
Adres...............................................................................
Telefon/fax.....................................................................
Mail....................................................................................

...............................................................
(Miejscowość, data)

OFERTA
W odpowiedzi na zaproszenie, składamy ofertę dotyczącą świadczenia usług opiekunki środowiskowej na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach.
Oferta została przygotowana zgodnie z zaproszeniem.

CENA BRUTTO ZA JEDNĄ GODZINĘ ..................... ZŁ ( W TYM VAT)

SŁOWNIE..............................................................................................................................................ZŁ

- oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia
- oświadczam, że uzyskałem/uzyskałam od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu;
- oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się ze zaproszeniem i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaję się za związany/związana określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert;
- oświadczam, że zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
- oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ...... kartek.

Załącznikami do niniejszej ofert są:
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------
( podpis Wykonawcy)

Author: Anna Kaczmarek
sr@mops.starachowice.pl

Szybki kontakt:

Straż Miejska
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
telefon alarmowy: 986
tel: 41-274-62-48
tel: 41-273-82-66
fax: 41-273-83-53
e-mail: strazmiejska@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept