BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Trzeci przetarg na sprzedaż działek budowlanych położonych w Starachowicach przy ul. Długiej

Prezydent Miasta Starachowice ogłosił trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00023185/0, położonej w Starachowicach przy ul. Długiej. Części nieruchomości będące przedmiotem przetargu oznaczone są w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0006 jako działki:

  1. nr 370/4 o powierzchni 0,0906 ha,

  2. nr 370/5 o powierzchni 0,0638 ha,

  3. nr 370/6 o powierzchni 0,0672 ha,

  4. nr 370/7 o powierzchni 0,0687 ha.

Nieruchomości objęte przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych między ul. Najświętszej Marii Panny, Iłżecką, Krańcową i Długą na obszarze miasta Starachowice, zwanym umownie jednostką C3 – Łazy – NMP - Krańcowa zatwierdzonego Uchwałą Nr V/18/02 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24.06.2002 r.) działki nr 370/4, 370/5, 370/6 i 370/7 położne są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 20MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena brutto gruntu ustalona do III przetargu wynosi:

  • dla nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 370/4 - 69 000,00 zł.

  • dla nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 370/5 - 48 000,00 zł.

  • dla nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 370/6 - 49 000,00 zł.

  • dla nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 370/7 - 49 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych objęta jest podatkiem VAT 23%.

Trzeci przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali nr 130 dnia 06.03.2020 r., o godz. 10.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie: 6 900,00 zł lub 4 800,00 zł lub 4 900,00, w zależności od tego, którą z działek przystępujący do przetargu będzie miał zamiar kupić. W przypadku przystępowania do przetargu z zamiarem zakupu więcej niż jednej z działek kwota wadium stanowi sumę wadiów opisanych w kolumnie 4, natomiast gdy przystępujący będzie chciał licytować jedną z czterech działek objętych przetargiem wpłaca wadium w kwocie 6 900,00 zł.

Wadia przetargowe w kwotach opisanych powyżej należy wnieść najpóźniej do dnia 28.02.2020 r.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 30.01.2020 r. w sprawie: ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Długiej - kliknij treść zarządzenia

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Straż Miejska
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
telefon alarmowy: 986
tel: 41-274-62-48
tel: 41-273-82-66
fax: 41-273-83-53
e-mail: strazmiejska@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept