BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Monitoring

CENTRUM MONITORINGU WIZYJNEGO

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta Gmina Starachowice w 2008 roku zainstalowała w Starachowicach system monitoringu wizyjnego na który w chwili obecnej składa się 30 punktów kamerowych. Rozmieszczenie poszczególnych punktów kamerowych zostało uzgodnione z Komendantem Powiatowym Policji w Starachowicach.

Monitoring wizyjny miasta jak często nazywa się system telewizji dozorowej w obiegu zamkniętym stanowi jeden z elementów systemu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia na określonym terenie. Stanowi cenne źródło informacji o zdarzeniach wymagających interwencji służb i instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. W sprawnie działającym systemie bezpieczeństwa i ochrony porządku na określonym terenie, zarejestrowany przez kamery obraz inicjuje działania interwencyjne policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej.

Cel ten realizowany jest poprzez udostępnianie zarejestrowanego obrazu jako materiału dowodowego uprawnionym podmiotom. Zapisy miejskiego monitoringu wizyjnego przekazywane są w postaci uniemożliwiającej jakąkolwiek manipulację oraz mechanizmy poświadczające ich autentyczność. Pozyskiwany materiał dowodowy wpływa na przyspieszenie postępowań w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia. Nagrane zdarzenia lub brak zarejestrowanego zdarzenia z określonego obszaru objętego dozorem kamer monitoringu wizyjnego stanowią istotny element weryfikacji wiarygodności świadków lub pozwalają na odtworzenie przebiegu zdarzenia.

Pozyskiwanie materiału dowodowego

- zaśmiecania lub zanieczyszczania miejsc ogólnie dostępnych
- niewystarczającej dbałości o stan porządku i czystości ze strony służb komunalnych oraz innych podmiotów
- awarii infrastruktury, oznakowania dróg, zdarzeń w ruchu drogowym.
- naruszenia zakazów lub nakazów określonego zachowania się w miejscach publicznych (np. zakazu spożywania napojów alkoholowych, przestrzegania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt)

Cel realizowany jest poprzez informowanie odpowiednich podmiotów o zdarzeniach i zachowaniach naruszających ład i porządek w dozorowanym obszarze. Operatorzy sygnalizują odpowiednim podmiotom zaobserwowane przypadki:

Ochrona porządku publicznego

- fizycznej przemocy i innych agresywnych zachowań
- obecności małoletnich bez opieki
- ujawnionych osób leżących lub których wygląd albo zachowanie wskazuje, że wymagają one pomocy
- kradzieży lub niszczenia mienia.
- zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego
Operatorzy sygnalizują odpowiednim podmiotom zaobserwowane przypadki.

Cel ten realizowany jest poprzez ukierunkowanie pracy stałego zespołu operatorów monitoringu na obserwację i reagowanie w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia osób oraz mienia znajdującego się w obszarze objętym dozorem kamer.

Ochrona bezpieczeństwa osób i mienia

- ochrona bezpieczeństwa osób i mienia,
- ochrona porządku publicznego, pozyskiwanie materiału dowodowego.

Podstawowe cele monitoringu wizyjnego Starachowic to:

Proaktywny monitoring wizyjny - obraz z kamer analizowany jest na bieżąco i interpretowany przez wyszkolonego operatora, który inicjuje działania prewencyjne służb interwencyjnych w sytuacji, gdy zaobserwowany katalog zachowań prowadzić może do wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia porządku publicznego. System monitoringu wizyjnego, na który składają się odpowiedniej jakości kamery, sprawny zespół obserwatorów i odpowiednio liczebne i mobilne służby interwencyjne pozwala efektywnie zarządzać bezpieczeństwem na określonym terenie.

Aktywny monitoring wizyjny - obraz z kamer nadzorowany jest i analizowany na bieżąco przez obserwatora, który w chwili momencie ujawnienia zagrożenia lub zdarzenia niepożądanego powiadamiania służby interwencyjne i wspomaga ich działania dostarczając aktualnych informacji o rozwoju sytuacji.

Pasywny monitoring wizyjny - obraz przeglądany po zdarzeniu służyć może głównie jako dowód w postępowaniach prowadzonych przez policję, prokuraturę i sąd.

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Straż Miejska
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
telefon alarmowy: 986
tel: 41-274-62-48
tel: 41-273-82-66
fax: 41-273-83-53
e-mail: strazmiejska@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept