BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Strażnik rewirowy

Jedną z najważniejszych kwestii w pracy Straży Miejskiej w Starachowicach jest współpraca z mieszkańcami. Współpraca ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku w mieście. Kontaktem z mieszkańcami Starachowic zajmują się Strażnicy Rewirowi, których zadania zostały uszczegółowione w § 37 Regulaminu Straży Miejskiej w Starachowicach z dnia 10.05.2011r. Jeżeli macie Państwo problem, zastanawiacie się jak go rozwiązać, nie wiecie czy Straż Miejska może wam pomóc - zadzwońcie pod numer telefonu 41 274-62-48 i porozmawiajcie ze swoim Strażnikiem Rewirowym.

Zadania z zakresu rewirowego

Pełnienie służby rewirowego w rejonie przypisanym w ramach ustawowych zadań Straży, poprzez obchód polegający na przemieszczaniu się w granicach przydzielonego rejonu służbowego i realizowanie innych zadań wynikających z zakresu obowiązków służbowych.
Prowadzenie rozpoznania przydzielonego rewirowemu rejonu służbowego pod względem zjawisk i zdarzeń, mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Kontrola przestrzegania prawidłowego utrzymania stanu czystości i porządku.
Realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców wykroczeń.
Podejmowanie interwencji związanych z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Starachowice.
Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa powszechnego oraz przepisów prawa miejscowego.
Prowadzenie rozpoznania i gromadzenie niezbędnych informacji dotyczących przydzielonego rewirowemu rejonu służbowego, w szczególności w zakresie:
a) lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk patologicznych (wykroczeń),

b) konfliktów społecznych oraz ich genezy,

c) imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.

Przekazywanie informacji mających szczególny wpływ na poziom spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Uzyskiwanie informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w rejonie służbowym rewirowego, które ze względu na aktualny tryb życia i zachowania stwarzają zagrożenie dla porządku publicznego, a w szczególności o osobach:
a) uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

b) nieletnich, zagrożonych demoralizacją oraz sprawców wykroczeń.

Utrzymywanie kontaktu z osobami, które – z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami – mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu wykroczeń.
Prowadzenie rozpoznania terenowego miejsc:
a) wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie przestępstw i wykroczeń, bazarów, targowisk, okolic lokali gastronomicznych, a także miejsc gromadzenia się nieletnich,

b) ulic, placów, dróg dojazdowych, podwórek, przejść między ulicami i domami, skwerów, parków, terenów leśnych, opuszczonych obiektów oraz urządzeń obrony cywilnej,

c) siedzib organów administracji publicznej, instytucji, organizacji politycznych i społecznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów budynków komunalnych,

d) obiektów i placówek oświatowo – wychowawczych, kulturalnych, rozrywkowych, służby zdrowia i obiektów sportowych.

Zgłaszanie Komendantowi wniosków i propozycji co do liczby i rozmieszczenia patroli (sporządzanie na wniosek rewirowego Karty Zadań Doraźnych) oraz czasu pełnienia przez nie służby, poprzez wskazanie konkretnych spraw do załatwienia.
Realizowanie zadań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, w szczególności poprzez:
a) inspirowanie i organizowanie działań i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym,

b) inicjowanie i uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy porządku publicznego oraz zwalczania patologii,

c) informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach.

Dokumentowanie rozliczenia zmiany, sporządzanie wymaganych notatek służbowych.
Przygotowywanie i sporządzanie zestawień statystycznych i raportów, oraz udostępnianie przełożonym wszelkich danych ewidencyjnych dla celów sprawozdawczości, prowadzonych analiz, zdarzeń, zagrożeń, popełnianych wykroczeń.
Bieżące prowadzenie teczki rewirowego.

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Straż Miejska
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
telefon alarmowy: 986
tel: 41-274-62-48
tel: 41-273-82-66
fax: 41-273-83-53
e-mail: strazmiejska@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept