BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Skargi

Komendant Straży Miejskiej w Starachowicach przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków we wtorki, środy i czwartki od godziny 9 do godziny 12 w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Radomskiej 45.

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Straży Miejskiej w Starachowicach za pomocą korespondencji mającej cechy skargi, jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego, jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy. Korespondencja, nie spełniająca powyższych wymogów może być traktowana jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach służbowych.

Skargi mogą być wnoszone:
- pisemnie – na adres Straży Miejskiej w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice,
- za pomocą faxu – na numer 41 273 83 53,
- ustnie do protokołu.

Wnoszona skarga powinna zawierać:
- imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej skargę,
- opis zdarzenia.


Uprzedzamy o odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie (art. 234 kk)

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Straż Miejska
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
telefon alarmowy: 986
tel: 41-274-62-48
tel: 41-273-82-66
fax: 41-273-83-53
e-mail: strazmiejska@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept