BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Priorytety

Każdego roku Straż Miejska w Starachowicach dokonuje analizy stanu czystości i porządku na terenie miasta. Uzyskane informacje pozwalają na określenie najbardziej uciążliwych dla społeczności lokalnej miasta naruszeń norm prawa. Należą do nich:

· naruszanie porządku i spokoju publicznego,
· naruszanie przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
· naruszenie przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku,
· naruszenie przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Poprawa stanu porządku publicznego oraz poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej jest zrealizowana poprzez przeprowadzenie działań zapobiegających popełnianiu najbardziej uciążliwych wykroczeń oraz przestępstw. Do priorytetowych zadań realizowanych w tym zakresie przez Straż Miejską w Starachowicach należy reagowanie na:

· na wybryki chuligańskie,
· przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego,
· przestępstwa i wykroczenia,
· przypadki niszczenia mienia.

W związku z rosnącą ilością imprez miejskich z udziałem dużej liczby osób konieczne jest zapewnienie w ich trakcie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Do zadań strażników biorących udział w ich zabezpieczaniu należy reagowanie na wszelkiego rodzaju naruszenia norm i przepisów prawnych w szczególności zaś szybkie i skuteczne podejmowanie działań w przypadku wybryków chuligańskich, niszczenia mienia, zakłócania spokoju i porządku. Dokonywane będzie także zabezpieczanie tras przemarszów, pochodów i manifestacji.
Do największych, zaplanowanych imprez miejskich o charakterze masowym, należą:
· "Sobótki",
· "Pasaż Wolności",
· Sylwester Pod Gwiazdami.


Najważniejszym partnerem dla Straży w realizacji zadań z zakresu poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest Policja. Wymiana doświadczeń, informacji, prowadzenie szkoleń, a nade wszystko wspólna służba patrolowa na ulicach miasta należą do najważniejszych elementów składowych prowadzonych działań.
Straż Miejska w Starachowicach ściśle współpracuje z Radami Osiedli. Efektem współpracy jest wymiana informacji i podejmowanie działań w zakresie poprawy stanu porządku i bezpieczeństwa oraz pozyskanie dodatkowych funduszy na działalność Straży.
Straż Miejska w Starachowicach współpracuje również z Urzędem Skarbowym, Izbą Celną i Strażą Graniczną (zakres działań obejmuje kontrolę placów targowych pod kątem legalności prowadzonej działalności handlowej oraz legalności pobytu osób spoza krajów Unii Europejskiej).
W związku z tym, iż również w środkach komunikacji publicznej dochodzi do przypadków niszczenia mienia, wybryków chuligańskich oraz zakłócania spokoju i porządku prowadzona jest współpraca z Miejskim Zakładem Komunikacji.

Zero tolerancji dla alkoholu

Wykroczenia związane z łamaniem przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należą do jednych z najbardziej uciążliwych. Osoby nietrzeźwe na ulicach miasta, niezależnie od swojego zachowania wzbudzają w przechodniach niesmak, a często strach. Strażnicy miejscy interweniują w przypadkach spożywania alkoholu w miejscach, gdzie jest to zabronione. Jeżeli osoba nietrzeźwa swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia, znajduje się w okolicznościach zagrażających jej życiu, zdrowiu lub stanowi takie zagrożenie dla innych, strażnicy miejscy doprowadzają taka osobę do jej miejsca zamieszkania. Przeciwdziałanie alkoholizmowi jest skuteczne i pełne jedynie wtedy, gdy kontrolą objęte są również placówki prowadzące obrót napojami alkoholowymi.

Czystość i porządek

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Starachowicach kontrolują również miejsca w których dochodzi do nielegalnego wysypywania śmieci i odpadów. Prowadzona jest także współpraca z jednostkami miejskimi i podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.

Wykroczenia drogowe

W ramach posiadanych uprawnień strażnicy Straży Miejskiej w Starachowicach podejmują interwencje wobec uczestników ruchu drogowego którzy dopuścili się wykroczeń w zakresie nieprzestrzegania przepisów o zatrzymaniu lub postoju pojazdów, ruchu rowerów, ruchu pieszych oraz wobec kierujących pojazdami, którzy nie zastosowali się do zakazu ruchu w obu kierunkach.
Strażnicy aktywnie współpracują z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji. Do głównych zadań, realizowanych w ramach tej współpracy należą kontrole pojazdów poruszających się w strefie ograniczonego ruchu, kontrole prawidłowości parkowania, zabezpieczenia przejść dla pieszych w rejonach prowadzonych inwestycji drogowych.
W ramach prowadzonych działań związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy Straży Miejskiej w Starachowicach kontrolują miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Podejmowane działania mają na celu eliminowanie przypadków nieuprawnionego zajmowania tych miejsc. Oprócz działań typowo restrykcyjnych Straż Miejska w Starachowicach podejmuje również działania prewencyjne mające na celu informowanie kierowców o obowiązujących przepisach ruchu drogowego.

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Straż Miejska
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
telefon alarmowy: 986
tel: 41-274-62-48
tel: 41-273-82-66
fax: 41-273-83-53
e-mail: strazmiejska@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept